Projekty

Operačný program vzdelávania

Preventívno-výchovno-vzdelávací projekt

"Sme kamaráti"

Projekt sa zaoberá prevenciou agresivity a šikanovania v rôznych podobách na školách. Cieľom je poukázať na dopad neprijateľného správania, na podporu individuality dieťaťa a zároveň spolupatričnosti do komunity

„Pomoc rodinám v núdzi“

Charitatívno sociálne centrum Košice

Poskytnutie materiálnej a finančnej pomoci pri liečení vážnych ochorení Pomoc rodinám v núdzi

2% z dane

Samaritan’s purse - „Operácia vianočné dieťa“

Samaritan’s purse - operácia vianočné dieťa, na Slovensku pod záštitou Apoštolskej cirkvi.

Každý rok je obdarených množstvo detí na Slovensku darčekovými škatuľami pripravovanými kresťanskými rodinami v Nemecku.

Farská charita

POSLANIE: Farská charita je spoločenstvo dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní a schopní poskytovať pomoc ľuďom v núdzi bez rozdielu pohlavia, národnosti, rasy, náboženstva, pôvodu a politického zmýšľania. Charitatívna činnosť členov farskej charity je v súlade s učením katolíckej cirkvi. Činnosť farskej charity je realizáciou svedectva lásky k blížnemu vo farnosti.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA: Koordinátor - dobrovoľník z farnosti, ktorý má organizačné schopnosti a dobre pozná ľudí farnosti. Asistent koordinátora - dvaja dobrovoľníci, ktorý úzko spolupracujú s koordinátorom. Čestný predseda - duchovný správca farnosti.