ProjektyProjekt Potravinovej pomoci
Dominikánske námestie 2/A
040 01 Košice


Operačný projekt potravinovej a materiálnej pomoci OP FEAD je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi. Súčasťou poskytovanej pomoci sú aj sprievodné opatrenia poskytované kvalifikovanými pracovníkmi: napr. : poradenstvo o zdravej výžive a hygienických návykoch, poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami a iné.

Operačný program je na roky 2014 – 2020 a je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 - 2020, ( Opatrenie č. 1 ) Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami a poskytovanie hygienických balíčkov ( Opatrenie č. 4 ).
Miesto vydaja: mestské časti okresu Košice I.: Džungľa, Ťahanovce obec, Ťahanovce sídlisko, Staré mesto, Košice – Sever, Kavečany.

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Ivanková, tel.: 0911 711 357
email: eparchiálnacharitakosice@gmail.com
Projekt Zbierka školských potrieb

Slovenská katolícka charita v spolupráci s diecéznymi charitami organizuje aj v tomto roku zbierku školských potrieb znevýhodneným školákom na Slovensku. Vďaka darovaným pomôckam môžu deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier, či detských domovov prísť do školy pripravené. Prinesením vecí na zberné miesta podporíte deti a ich rodiny v košickej eparchii.

Čo je možné darovať?
Darovať je možné nové i použité funkčné perá, zošity, pravítka, fixy, peračníky, tašky a všetko to, čo pomôže deťom při štúdiu.

Trvanie zbierky
od 1. júna do 19. augusta


Miesta zbierky:

Gréckokatolícka farnosť Furča
Kontaktná osoba: ThLic. Jozef Matejovský, PhD., tel.: 0904 529 824
email: matejovsky.jo@gmail.com

Centrum pre dobré mamičky
Zborovská 7
040 01 Košice

Kontaktná osoba: Mgr.Anna Ivanková, tel.: 0911 711 357
email: charita@grkatke.sk
Prevádzkový čas: dva dni týždenne pondelok 15,00 hod. - 17,00 hod., piatok 15,00 - 17,00 hod.

Projekt Tesco – Potravinová pomoc

Slovenská katolícka charita v spolupráci s diecéznymi charitami je zapojená do predvianočnej Potravinovej zbierky Tesco – Potravinová pomoc. Na celom Slovensku v predajniach Tesco ľudia po nákupe môžu darovať zástupcom charity do označených nákupných vozíkov trvanlivé potraviny a hygienické potreby. Tieto sú po ukončení zbierky rozdelené rodinám v núdzi a viacčlenným rodinám.

Predajne Tesco : Mesto Michalovce – Tesco Michalovce, Mesto Košice – Tesco Hlavná

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Ivanková, tel.: 0911 711 357
email: eparchialnacharitakosice@gmail.com