O nás

Slovenská katolícka charita (SKCH) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby všetkým ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.

V roku 1927 bola biskupmi Katolíckej cirkvi založená Ústredná charita na Slovensku, ktorej pokračovateľkou je Slovenská katolícka charita. V súčasnosti tvorí SKCH 10 diecéznych charít, ktoré sídlia v Bratislave, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Prešove a v Košiciach.

Gréckokatolícka apoštolská exarchátna charita (GkAECH) bola zriadená košickým apoštolským exarchom dňa 1. septembra 2001 podľa zákona č. 308/91 Zb. a Kódexu kánonov Východných cirkví. Svoju činnosť začala dňom 1. apríla 2002. GkAECH ako právny subjekt sa stala členom Slovenskej katolíckej charity, ktorá je právnym nástupcom Ústrednej charity na Slovensku, vzniknutej v roku 1927.

V roku 2011 bola Gréckokatolícka apoštolská exarchátna charita, Dominikánske námestie 13, Košice premenovaná na Gréckokatolícku eparchiálnu charitu, Dominikánske námestie 2/A, Košice.