Charitatívno - sociálna činnosťCentrum pre dobré mamičky
Zborovská 7
040 01 Košice

Sociálna činnosť: Základné sociálne poradenstvo, vydávanie a prijímanie oblečenia, obuvy, spotrebných vecí do domácnosti, bielej techniky, zbierky školských potrieb, pomoc rodinám a jednotlivcom v hmotnej a sociálnej núdzi.

Prevádzkový čas: dva dni týždenne pondelok 15,00 hod. - 17,00 hod., piatok 15,00 - 17,00 hod.

kontaktná osoba: Mgr. Anna Ivanková, tel.: 0911 711 357
email: eparchialnacharitakosice@gmail.comPrepravná služba
Dominikánske námestie 2/A
040 01 Košice

Sociálne služba: Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Prevádzkový čas: päť dní v týždni, pondelok až piatok od 7,00 hod. - 16,30 hod.

Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Baksay, tel.: 0903 982 522
email: eparchialnacharitakosice@gmail.comÚtulok - Dom sv. Lazara
Slovenskej Jednoty 25
040 01 Košice

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej životnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať poskytuje
- ubytovanie na určitý čas
- sociálne poradenstvo
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
- pracovná terapia
- nevyhnutné ošatenie a obuv

utvárajú podmienky na
- prípravu stravy
- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- záujmová činnosť
- pre výchovu a starostlivosť o deti

vedúca zariadenia:
Mgr. Anna Ivanková, tel. 0911 711 357