Aktuality

 


Ďalšia distribúcia potravinovej pomoci v mesiacoch február - marec 2018. Distribuované budú potravinové balíčky podľa zoznamov.

Zbierky:


Harmonogram aktuálnej distribúcie
Operačný program potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD).

Je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb,

v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín,nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi.

Konkrétne ide o:

Poskytovanie potravinových a hygienických balíčkov.

Súčasťou poskytovanej pomoci sú aj sprievodné opatrenia poskytované kvalifikovaným pracovníkom,

napr.: poradenstvo o zdravej výžive a hygienických návykoch, o poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami a i.


Potravinová pomoc.

Poskytujeme potravinovú pomoc v okrese Košice I.

Konkrétne ide o mestské časti: Staré mesto, Sever, Ťahanovce - obec, Ťahanovce - sídlisko, Džungľa, Kavečany,

Identifikácia konečných príjemcov pre potravinové balíčky - Opatrenie 1

Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok).

Konečným príjemcom potravinových balíčkov je :

a) primárne :

1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (PvHN)

2) príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti

3) príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti

4) príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosti

b)sekundárne :

1) iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie.

Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru,

z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima,

pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Bližšie informácie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi

potravinova pomoc

Viac informácií tu

Aktuálne - zbierka detského oblečenia.

Celoročná zbierka oblečenia a vecí do domácnosti, hygienické potreby, školské potreby v Centre pre dobré mamičky.

Nízkopríjmové a viacdetné sa môžu obrátiť na charitu so žiadosťou o pomoc.